Filters (Clear all)

Statistics
Please visit WatchSoMuch.com for our official address, Most functionalities will not work on unofficial addresses.

Full River Red (2023) - Also known as "Manjianghong"

Director: Yimou Zhang
Cast: Teng Shen, Jackson Yee, Yi Zhang, Jiayin Lei, Yunpeng Yue, Jiayi Wang, Binlong Pan, Ailei Yu, Jingfei Guo, Hao Ou, Xiang Wei, Chi Zhang, Yan Huang, Jingya Xu, Pengyu Jiang, Boyang Lin, Fan Fei, Ren Sinuo

Synopsis

A pawn tries to get rid of a traitorous minister, Qin Hui, when he leads an army to the border for talks with a Jurchen mission.
Loading...

Post Comment

Loading...

User Comments

Loading...